Artikel 1

Definities

1.1 Opdrachtnemer:
De vennootschap onder firma As you were, gevestigd te (6523 RJ) Nijmegen aan de Molenveldlaan 43, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72601744.

1.2 Opdrachtgever:

De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten of aan wie Opdrachtnemer een aanbieding doet of dienst
levert.

1.3 Dienst(en):

De door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever te leveren Diensten, waaronder, doch niet uitsluitend: het ontwerpen, ontwikkelen en/of vervaardigen van reclame- en marketing
producties, webdesign, grafisch ontwerpen, drukwerk of fotografie, het verrichten van diensten op het gebied van (online en offline) marketing en communicatie, website beheer
en onderhoud en webhosting. De specifieke diensten kunnen nader zijn omschreven in de Overeenkomst.

1.4 Overeenkomst

De Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, inclusief wijzigingen of aanvullingen.

Artikel 2

Toepasselijkheid

2.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst en op alle (aanvullende) offertes, aanbiedingen en opdrachtbevestigingen van Opdrachtnemer en (vervolg)overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

2.2
Opdrachtnemer, haar medewerkers en directie en alle (rechts)personen die Opdrachtnemer inschakelt, kunnen op deze voorwaarden een beroep doen.

2.3
De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of algemene voorwaarden van Opdrachtgever is uitdrukkelijk en ondubbelzinnig uitgesloten.

2.4
Indien en voor zover enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins ongeldig blijkt, laat dat de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. De bepaling die ongeldig mocht blijken, converteert in een bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de ongeldige bepaling.

2.5
Indien deze Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, wordt Opdrachtgever geacht te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden op nadien gesloten en nog te sluiten Overeenkomsten.

Artikel 3

Offertes

3.1
Alle offertes, voorstellen en aanbiedingen, hierna: “Offertes”, van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend.

3.2
Indien in Offertes een (aanvaardings)termijn genoemd wordt, betreft dit slechts de geldigheid van de Offertes en tast dit de vrijblijvendheid niet aan. Indien in Offertes geen termijn wordt genoemd dan geldt een geldigheidstermijn van 30 dagen.

Artikel 4

Totstandkoming en wijziging overeenkomst

4.1
De Overeenkomst komt tot stand door de tijdige integrale aanvaarding van een offerte door Opdrachtgever of door schriftelijke opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer van een door Opdrachtgever (mondeling) verstrekte opdracht.

4.2
Wijzigingen in de Overeenkomst zijn uitsluitend geldig indien zij schriftelijk, per e mail of digitaal bevestigingssysteem zijn vastgelegd en door beide partijen zijn geaccordeerd.

4.3
Opdrachtnemer is gerechtigd na het aangaan van de Overeenkomst, alvorens verder te presteren, van Opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan de betalingsverplichting als aan de overige verplichtingen uit de Overeenkomst wordt voldaan.

Artikel 5

Looptijd en einde overeenkomst

5.1
Indien de Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, voor een bepaald project of voor bepaalde diensten is deze tussentijds niet opzegbaar en niet te annuleren. De Overeenkomst eindigt in dat geval door verloop van de bepaalde tijd of op de dag dat de overeengekomen diensten zijn geleverd.

5.2
Indien de Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd kan deze door iedere partij schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

5.3
In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Opdrachtnemer vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen c.q. ontbinden c.q. annuleren, zonder enige verplichting tot schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

5.4
Indien Opdrachtgever een opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, ver meerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de Overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 6

Uitvoering van de overeenkomst

6.1
Opdrachtnemer voert de Overeenkomst uit met de vereiste aandacht, zorgvuldigheid en kennis van zaken, naar beste inzicht en vermogen. Opdrachtnemer heeft het recht om daarbij derden in te schakelen.

6.2
Opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van de Overeenkomst de wensen van Opdrachtgever zo veel mogelijk in acht, maar heeft de creatieve en intellectuele vrijheid om op basis van eigen inzicht, stijl en interpretatie van de door Opdrachtgever verstrekte informatie of gegevens de inhoud en vorm van de te vervaardigen zaken vast te stellen.

6.3
Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht te staken of op te schorten indien de uitvoering in strijd is of kan komen met de goede zeden, door Opdrachtnemer gegeven redelijke richtlijnen en aanwijzingen of (gewijzigde) wet- en regelgeving, waaronder mede begrepen regelgeving van zelfregulerende instanties, een en ander ter beoordeling van Opdrachtnemer.

6.4
Opdrachten verstrekt aan bij Opdrachtnemer werkzame personen worden beschouwd als uitsluitend aan Opdrachtnemer, ook indien het de bedoeling is dat een opdracht door een bepaal de persoon zal worden uitgevoerd. Uitgesloten wordt de werking van artikel 7:404 en 7:409 Burgerlijk Wetboek dat hiervoor een afwijkende regeling geeft en de werking van artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor het geval waarin aan twee of meer personen een opdracht is verstrekt.

6.5
Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever dit redelijkerwijs behoort te begrijpen, tijdig worden verstrekt. Indien de gegevens niet tijdig zijn verstrekt, dat wil zeggen binnen de door Opdrachtnemer gestelde termijn, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeen komst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

6.6
Opdrachtgever staat ervoor in dat alle gegevens die aan Opdrachtnemer worden verstrekt juist en volledig zijn. De gevolgen van het verstrekken van onjuiste gegevens blijven voor rekening van Opdrachtgever.

6.7
Indien Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Opdrachtnemer is gehouden dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade (direct of indirect) die Opdrachtnemer daardoor lijdt.

Artikel 7

Termijn en overmacht

7.1
Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of de opdracht een termijn overeengekomen of opgegeven dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen en daarbij een redelijke termijn van tenminste één kalendermaand aan te bieden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

7.2
In beginsel zijn beide partijen gehouden aan het overeengekomen tijdspad. Indien Opdrachtgever om welke reden dan ook vertraging in de planning veroorzaakt, bijvoorbeeld door het niet tijdig aanleveren van gegevens, staat het Opdrachtnemer vrij om de overeengekomen betaaltermijnen onverkort te handhaven. Dit kan met zich meebrengen dat Opdrachtgever de eindfactuur stuurt, terwijl nog enkele werkzaamheden moeten worden verricht. Opdrachtnemer is gehouden binnen de betalingstermijn de eindfactuur te betalen.

7.3
Indien Opdrachtgever een geplande afspraak zodanig kort tevoren afzegt dat Opdrachtnemer de voor deze afspraak ingeplande medewerkers niet meer elders kan inplannen, is Opdrachtgever verplicht de ingeplande uren tegen het overeengekomen of een gebruikelijk uurtarief te vergoeden. De kosten van de voor de aldus afgezegde afspraak ingeschakelde derden zijn voor rekening van Opdrachtgever.

7.4
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken bij Opdrachtnemer of haar leveranciers, voorzien of niet-voorzien, waaronder ziekte, brand, verlies van data, defecten bij derden, blikseminslag, brand of overstroming, waar Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van Opdrachtnemer of van derden daaronder begrepen.

7.5
Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat sprake is van overmacht haar verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten.

7.6
Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer haar verbintenis had moeten nakomen.

7.7
Indien een periode van overmacht langer dan acht weken heeft geduurd kan iedere partij deze Overeenkomst schriftelijk ontbinden zonder dat Opdrachtnemer tot enige schadevergoeding is gehouden. Hetgeen reeds door Opdrachtnemer is gepresteerd wordt alsdan pro rato afgerekend.

Artikel 8

Prijzen

8.1
Alle prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege en exclusief in het kader van de overeenkomst te maken ‘out-of-pocket’ kosten zoals bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) reis-, verblijf-, parkeer-, druk-, vermenigvuldigingskosten en kosten van ingeschakelde derden.

8.2
Indien Opdrachtnemer wordt geconfronteerd met een verhoging van kosten cq. kostprijzen door technische veranderingen, schommeling van wisselkoersen, door de overheid opgelegde belastingen en heffingen en/of stijging in de prijs van grondstoffen, lonen etc., heeft Opdrachtnemer het recht de prijsverhoging door te berekenen aan Opdrachtgever. Opdrachtnemer zal in dat geval, indien Opdrachtgever dat vraagt, zoveel mogelijk inzicht bieden in prijsverhogende omstandigheden.

8.3
Prijzen zijn – voor zover relevant – gebaseerd op de stand van de techniek (zoals browserversies, technische capaciteit van (mobiele) apparaten et cetera) op het moment van het aangaan van de Overeenkomst. Eventuele aanpassingen door tussentijdse updates zijn daar in niet begrepen.

8.4
Opdrachtnemer is gerechtigd op ieder moment, zowel voorafgaand aan als tijdens de dienstverlening, van Opdrachtgever een of meer verrekenbare voorschotten te verlangen. Bij gebreke van (tijdige) betaling daarvan is Opdrachtnemer gerechtigd, na voorafgaande aankondiging, haar dienstverlening niet aan te vangen, respectievelijk op te schorten of te beëindigen.

Artikel 9

Betalingen

9.1
Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. Dit is een fatale termijn.

9.2
Opdrachtgever is nimmer bevoegd de betalingsverplichting op te schorten of deze te verrekenen met vermeende vorderingen op Opdrachtnemer.

9.3
Indien Opdrachtgever te laat betaalt, is de wettelijke handelsrente verschuldigd met een minimale rente van 1% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Algemene voorwaarden / Publicatiedatum: 08 april 2020 / Versie: 1.0.1 8

9.4
Betalingen door Opdrachtgever worden eerst toegerekend aan de openstaande rente en kosten, en vervolgens aan de openstaande facturen in volgorde van anciënniteit.

9.5
Indien Opdrachtgever in verzuim verkeert heeft Opdrachtnemer de bevoegdheid tot opschorting van haar verplichtingen. Deze opschortingsbevoegdheid omvat voor zover relevant tevens het staken van (onderhouden van) hostingservice, het blokkeren van websites en domeinnaam(registratie). Eventuele kosten van hervatting of heraansluiting zijn voor rekening van Opdrachtgever.

9.6
Indien Opdrachtnemer genoodzaakt is om (rechts)maatregelen te treffen om betaling af te dwingen, zal Opdrachtgever alle gemaakte kosten van rechtsbijstand, in en buiten rechte, vergoeden, althans tenminste de buitengerechtelijke kosten conform de staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK), te vinden op www.rechtspraak.nl en in alle gevallen minimaal € 300,00.

Artikel 10

(Eind)oplevering en onderzoek: algemeen

10.1
Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, vindt na afronding van iedere fase een oplevering van die fase plaats. Iedere oplevering wordt geacht plaats te vinden op het adres waar Opdrachtnemer haar woonplaats heeft.

10.2
Opdrachtgever zal iedere opgeleverde fase binnen een week na oplevering nauwgezet controleren. Opdrachtgever zal daarbij ten minste onderzoeken of het opgeleverde voldoet aan hetgeen partijen zijn overeengekomen. Zonder tegenbericht binnen die week wordt de betreffen de fase geacht te zijn aanvaard. Een melding van eventuele gebreken bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek.

10.3
Opdrachtnemer kan de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk uitdrukkelijk heeft goedgekeurd.

10.4
Opdrachtnemer zal Opdrachtgever schriftelijk berichten dat het hele project is afgerond. Opdrachtgever zal binnen twee weken na ontvangst daarvan laten weten of het eindresultaat wordt aanvaard. Zonder tegenbericht binnen deze termijn wordt het project geacht definitief te zijn opgeleverd. Algemene voorwaarden / Publicatiedatum: 08 april 2020 / Versie: 1.0.1 9

10.5
Eventuele gewenste of noodzakelijke aanpassingen of herstel van onvolkomenheden, die langer dan drie maanden na de definitieve (eind)oplevering zijn ontdekt, zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.

10.6
Opdrachtnemer levert maximaal twee verschillende concept/testversies of drukproeven en/ of twee redactierondes. Indien Opdrachtgever meer conceptversies of drukproeven wenst, worden de kosten hiervan op basis van het uurtarief van Opdrachtnemer in rekening gebracht.

10.7
Spellingsfouten of wijzigingen in reeds goedgekeurde versies zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever. Werkzaamheden die Opdrachtnemer in dat verband moet verrichten worden als meerwerk in rekening gebracht.

Artikel 11

Intellectuele eigendomsrechten

11.1
Voor zover Opdrachtnemer rechthebbende is van intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten e.d., die ontstaan in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst worden deze rechten bij eindoplevering overgedragen aan Opdrachtgever.

11.2
Opdrachtnemer heeft het recht de aan haar zijde ten gevolge van de Overeenkomst toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken. Daarbij zal geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden worden gebracht.

11.3
De intellectuele eigendomsrechten op materialen en gegevens die Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekt blijven berusten bij Opdrachtgever of haar licentiegevers. Voor zover noodzakelijk voor levering van de Diensten verleent Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gedurende de looptijd van de Overeenkomst een recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 12

Website

12.1
Het is Opdrachtgever toegestaan om wijzigingen of aanvullingen in de inhoud van teksten van de website aan te brengen door gebruik te maken van het zogenaamde “contentmanagementsysteem”. Wijzigingen aan de structuur van de website is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

12.2
Na levering van het product of de dienst door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever, is Opdrachtnemer niet verantwoordelijk voor het bijwerken c.q. up-to-date houden van de gelever de webpagina tenzij partijen hiervoor een nadere overeenkomst (SLA) aangaan. Indien webhosting en onderhoud van de website door Opdrachtgever bij Opdrachtnemer ondergebracht worden zal de webpagina gedurende drie maanden na opleveringsdatum functioneren zoals overeengekomen, mits Opdrachtgever geen technische wijzigingen heeft aangebracht.

12.3
Opdrachtnemer heeft het recht een verwijzing naar haar website te plaatsen op een voor Opdrachtgever gemaakte website. Plaats en type verwijzing zijn naar inzicht van Opdrachtnemer.

Artikel 13

Opslag van data en materialen

13.1
Opdrachtnemer zal alle van Opdrachtgever ontvangen data en materialen gedurende de looptijd van de Overeenkomst op zorgvuldige wijze opslaan en bewaren en alle redelijkerwijs te nemen maatregelen (laten) treffen teneinde ongewenste toegang tot deze informatie te voorkomen.

13.2
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het verlies of tenietgaan van de data en materialen, tenzij dit is te wijten aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer.

Artikel 14

Beschikbaarheid diensten en websites

14.1
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het niet of verminderd beschikbaar zijn van haar Diensten en website(s) ten gevolge van overmacht.

14.2
Opdrachtnemer heeft het recht de Diensten en website(s) (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor onderhoudswerkzaamheden of aanpassingen aan het systeem. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op enige (schade)vergoeding.

Artikel 15

Webhosting

15.1
Opdrachtnemer heeft het recht de Webhosting (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor onderhoudswerkzaamheden of aanpassingen aan het systeem. Zij zal Opdrachtgever hiervan vooraf op de hoogte stellen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op enige (schade)vergoeding.

15.2
Afspraken met betrekking tot serviceniveaus zullen worden vastgelegd in een Service Level Agreement (SLA).

15.3
Het is Opdrachtgever verboden om informatie te verspreiden of faciliteiten of functionaliteiten te bieden door of via websites die door Opdrachtnemer gehost worden, indien deze informatie in strijd is met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder mede begrepen regelgeving van zelfregulerende instanties, deze Overeenkomst of Opdrachtnemer gegeven redelijke richtlijnen en aanwijzingen.

15.4
Opdrachtgever zal zich ten aanzien van de door hem openbaar te maken informatie alsmede het internetgebruik te allen tijde opstellen en gedragen zoals van een zorgvuldig gebruiker verwacht mag worden. Opdrachtgever zal zich hiertoe onder meer aan alle wettelijke voorschriften houden en zal zich onder meer onthouden van: spamming, het maken van inbreuk op IE-rechten van derden, het openbaar maken of verspreiden van kinderpornografie, seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van derden, het inbreuk maken op de privacy van derden of het afbreuk doen aan de eer of goede naam van derden, het hacken, het uitvoeren van ddos-aanvallen of andersoortige attacks, alsmede het verspreiden van virussen, worms of andere programma’s waardoor schade aan individuele systemen kan worden toegebracht of de werking van het internet kan worden verstoord.

15.5
Indien Opdrachtgever in strijd met het voorgaande handelt, is Opdrachtnemer gerechtigd de Webhosting zonder nadere aankondiging op te schorten of te staken, aansluitingen te blokkeren of content te verwijderen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op enige (schade)vergoeding.

15.6
Opdrachtgever is verplicht Opdrachtnemer ervan op de hoogte te stellen als de door Opdrachtnemer ontwikkelde website wordt geplaatst op een andere server dan die van Opdrachtnemer.

15.7
Eventuele noodzakelijke aanpassingen van de website om te kunnen functioneren op de server van een andere hostingleverancier, worden als meerwerk in rekening gebracht tegen het gebruikelijke uurtarief.

Artikel 16

Zoekmachine optimalisatie

16.1
De zoekmachine optimalisatie Dienst heeft als doel de positionering van de website van Opdrachtgever in de zoekresultaten van zoekmachines te verbeteren. Deze positionering wordt echter mede bepaald door factoren waarop Opdrachtnemer geen invloed heeft, zoals de positie van concurrenten en wijzigingen in het algoritme van de zoekmachine zelf. Opdrachtnemer streeft naar een betere positie van de website van Opdrachtgever, maar kan geen enkele garantie geven voor wat betreft het resultaat.

Artikel 17

Aansprakelijkheid

17.1
Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot maximaal de factuurwaarde van het deel van de opdrachtsom waarvoor Opdrachtnemer aansprakelijk is of – in geval van een duur overeenkomst – maximaal het over de laatste drie maanden verschuldigde en betaalde factuurbedrag, althans maximaal € 5.000,00.

17.2
Aansprakelijkheid voor gevolgschade, waaronder gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van goodwill en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

17.3
Opdrachtgever is verplicht om binnen drie maanden nadat zij bekend is geworden of redelijkerwijs had kunnen zijn met schade waarvoor zij Opdrachtnemer aansprakelijk houdt, hier van melding te maken bij Opdrachtnemer, op straffe van verval van eventuele aanspraken.

17.4
In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de verjaringstermijn van vorderingen en verweren jegens Opdrachtnemer één jaar. Een schadevergoedingsvordering dient op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt bij de bevoegde rechter binnen een periode van één jaar nadat Opdrachtgever bekend is met de schade of daarmee bekend behoort te zijn en vermoedt of kan vermoeden dat Opdrachtnemer daarvoor aansprakelijk zou kunnen zijn.

17.5
De beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer of haar leidinggevende ondergeschikten.

17.6
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

Artikel 18

Vrijwaring

18.1
Opdrachtgever staat ervoor in dat aangeleverde data en materialen geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden, alsook dat geen inbreuk op portretrechten wordt gemaakt. Opdrachtnemer hoeft het in de vorige volzin bedoelde niet te onderzoeken. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden uit hoofde van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten.

18.2
Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voorts voor alle aanspraken van derden, waaronder begrepen aanspraken in verband met de uitvoering van de Overeenkomst en die niet aan Opdrachtnemer toerekenbaar zijn. Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtnemer in verband met een dergelijke aanspraak komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 19

Geheimhouding

19.1
Partijen zullen geheimhouding in acht nemen met betrekking tot vertrouwelijke en/of (bedrijfs) gevoelige informatie verstrekt door de andere partij. Deze verplichting duurt voort na afloop van de Overeenkomst.

19.2
Partijen openbaren geen vertrouwelijke en/of bedrijfsgevoelige informatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

19.3
Partijen treffen alle nodige maatregelen om geheimhouding van de informatie te verzekeren. Daarbij zullen zij in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving zodanige technische en organisatorische maatregelen treffen, in stand houden en zo nodig aanpassen, dat de informatie op passende wijze is beveiligd tegen verlies, onrechtmatige verwerking of onrechtmatige toegang.

19.4
Partijen zien erop toe dat personeel en ingeschakelde agentschappen, hulppersonen of derden in gelijke mate als zijzelf tot geheimhouding en vertrouwelijkheid gehouden zijn. Zo nodig wordt dit schriftelijk met hen overeengekomen.

19.5
Tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, is Opdrachtnemer gerechtigd de naam van Opdrachtgever en het voor hem uitgevoerde project en/of de werkzaamheden te om- of beschrijven en voorbeelden van de voor Opdrachtgever vervaardigde zaken te gebruiken voor eigen publiciteits- of promotiedoeleinden.

Artikel 20

Overige

20.1
Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst zijn slechts van toepassing voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.

20.2
Opdrachtnemer is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. In het geval Opdrachtnemer hiertoe overgaat, stelt zij Opdrachtgever daarvan in kennis onder gelijktijdige toezending van de aangepaste algemene voorwaarden. Indien Opdrachtgever binnen 30 dagen na toezending tegen de gewijzigde inhoud van de algemene voorwaarden geen bezwaar maakt zijn deze van kracht vanaf de door Opdrachtnemer genoemde ingangsdatum.

Artikel 21

Toepasselijk recht, bevoegde rechter

21.1
Overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever worden uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht, ook indien aan (een deel van) van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uitvoering wordt gegeven in het buitenland of Opdrachtgever in het buitenland woonplaats heeft.

21.2
De rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

Download onze algemene voorwaarden als pdf